O Fundacji

Powołując do życia pod koniec 2010 roku Fundację Tożsamość i Solidarność pragnęliśmy wypełnić coraz częściej odczuwaną na Pomorzu pustkę w obszarze dobrze zorganizowanych i skutecznych działań prawicowo-patriotycznych. Chcemy wypełniać misję organizacji, która animuje i umożliwia pomorskie inicjatywy, spełniające nasze główne cele, którymi są:

 • Upowszechnianie tradycji polskiej budowanej na kulturze chrześcijańskiej Europy.
 • Wspieranie rozwoju polskiej kultury.
 • Pogłębianie wiedzy o historii, tradycji narodowej i państwowej.
 • Wspieranie i integracja społeczności patriotycznych.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu symboli „ideologii zła”-komunizmu i nazizmu w Polsce oraz przeciwdziałanie zakłamywaniu faktów historycznych dotyczących państwa i narodu polskiego w kraju i zagranicą.

 

Nasze cele chcemy realizować przez:

 • inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji,
 • gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów Fundacji,
 • tworzenie i wspieranie programów stypendialnych i szkoleniowych,
  współpracę ze środowiskiem gospodarki, nauki i kultury w kraju i zagranicą,
 • promocję oraz organizację wolontariatu,
 • organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, pielgrzymek, turystyki i innych,
 • wspieranie i tworzenie działań nakierowanych na rewitalizację oraz ochronę miejsc, pomników ważnych dla środowiska naturalnego, historii i kultury polskiej,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie osób niepełnosprawnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem,
 • działalność charytatywną, promocję i organizację wolontariatu,
 • edukowanie społeczeństwa, poprzez inicjowanie różnych form zajęć edukacyjnych, oświatowych, profilaktycznych, kulturowych, wydawniczych, terapeutycznych, które służą jego wszechstronnemu rozwojowi w tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć,
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy i doradztwa społecznego, w tym udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 • organizowanie wystaw, koncertów, przedstawień, festiwali i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
  prowadzenie działalności wydawniczej.

 

 

 

 

 

 

Fundacja Tożsamość i Solidarność ul. M, Słabego 11/39,80-298 Gdańsk 

KRS 0000366463, NIP 9571045259 

nr konta: Bank Ochrony Środowiska S. A.  31 1540 1098 2109 5554 4184 0001

tel. kom. 531139691, tel. księgowość 58 3013790, fax 58 380 56 67

email: kontakt@tis.org.pl